Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA „NASZE JAKUBOWO”

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE „NASZE  JAKUBOWO” – zwane dalej  Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o stowarzyszeniach

t.j. Dz. U. z  2001r. Nr 79, poz.855 ze zm.)

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

 

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

 

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się  na społecznej pracy jego  członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

 § 7

 Stowarzyszenie zrzesza osoby w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez  aktywizację i  zwiększanie udziału  mieszkańców osiedla/ miasta w życiu publicznym.

 Celami działalności Stowarzyszenia są działania ze sfery zadań publicznych w zakresie :

 1. Wspierania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz rozwoju miasta Olsztyna.
 2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
 4. Wspierania działań zmierzających do poprawy warunków życia obywateli.
 5. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 6. Działalności charytatywnej.
 7. Organizowania imprez integrujących środowiska i ludzi działających na rzecz naszego miasta.
 8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
 9. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
 10. Podejmowania działań dla ratowania zabytków i ochrony środowiska.
 11. Ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.
 12. Wspieranie alternatywnych form edukacji.
 13. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy między społeczeństwami.
 15. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie inicjatyw społecznych oraz akcji.
 2. Współpracę z samorządem lokalnym,  organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji swoich celów.

3.    Reprezentowanie środowiska mieszkańców w przedsięwzięciach inwestycyjno – gospodarczych    planowanych przez władze miasta,  mających wpływ na jakość życia mieszkańców osiedla   ( inwestycje drogowe, przemysłowe).

4.   Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej oraz

wychowawczej dla poprawy jakości  i bezpieczeństwa życia  na osiedlu/w mieście.

5.   Inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców osiedla, integracja i  propagowanie idei  samorządowej ( w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego) .

6.   Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych, sportowych oraz innych form

rekreacji i wypoczynku.

7.    Integrację i promowanie stowarzyszeń i organizacji oraz wspieranie ich działań.

8.    Prowadzenie akcji charytatywnych i organizowanie zbiórek publicznych.

9.    Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez opracowywanie publikacji, broszur, książek,  opracowań służących rozwijaniu społecznej i lokalnej tożsamości.

 1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska  na forum publicznym.
 2. Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych.
 4. Prowadzenie działań służących edukacji, integracji i budowaniu wspólnoty mieszkańców podwórek.

 

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej jak i odpłatnej poprzez następujące działania, prowadzone na rzecz ogółu społeczności:

Artystyczne:

 1. 1.       Promowanie twórczej działalności artystów, zespołów i młodych twórców (PKD 90.02.Z)
 2. 2.       Organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań, kursów w zakresie artystycznym i ogólnym; (PKD 85.59.B, 82.30.Z)
 1. 3.       Organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, konkursów i innych form życia kulturalnego i akcji artystycznych; (PKD 82.30.Z, 90.02.Z, 93.21.Z)

Naukowe i prorozwojowe:

 1. 1.       Publikacja materiałów statystycznych i edukacyjnych z zakresu kultury i sztuki, ekologii, dziedzictwa kulturowego , ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju; (PKD 58.11.Z)
 2. 2.       Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego; (PKD 94.99.Z)
 3. 3.       Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia; (PKD 94.99.Z)
 4. 4.       Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia wspólnych programów mających na celu propagowanie działalności artystycznej i edukacyjnej; (PKD 94.99.Z)
 5. 5.       . Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw człowieka; (PKD 94.99.Z)
 6. 6.       Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej; (PKD 94.99.Z)

Medialne:

 1. 1.       Organizacja festiwali, koncertów, imprez artystycznych, wystaw promujących kulturę; (PKD 93.21.Z)
 2. 2.       Organizowanie akcji charytatywnych; (PKD 88.99.Z)
 3. Organizowanie warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim; (PKD 82.30.Z)

Proekologiczne:

 1. 1.       Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych; (PKD 94.99.Z)
 2. 2.       Wspomaganie i organizacja inicjatyw służących ochronie dziedzictwa narodowego; (PKD 94.99.Z)

Inne:

 1. Organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących aktywność fizyczną; (PKD 93.29.Z)
 2. 2.       Organizacja ogólnodostępnych imprez turystycznych (PKD 79.12.Z)
 3. 3.       Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia; (PKD 58.11.Z)
 4. 4.       Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych; (PKD 94.99.Z)
 5. 5.       Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; (PKD 94.99.Z)

 3.  Wszelkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie są działaniami na rzecz ogółu społeczności.

4 . Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez działalność zarówno odpłatną jak i nieodpłatną pożytku publicznego.

 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności  pożytku publicznego.

6. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana będzie na działalność pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                                               § 9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na

 1. Członków zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych , która zadeklaruje przystąpienie, zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia  i opłaci wpisowe.

§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

1.   Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) Stowarzyszenia i brania udziału w

głosowaniu.

2.   Wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia.

3.   Uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności  obowiązek:

 1. Przestrzegać  Statut oraz wydane na jego podstawie  uchwały władz Stowarzyszenia.
 2. Dbać o dobre imię i działać w interesie  Stowarzyszenia.
 3. Brać czynny udział w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
 4. Regularnie uiszczać składkę członkowską.
 5. Aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.
 6. Prezentować postawę zgodną z zasadami godności, honoru i uczciwości.

§ 13

1.   Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania

Stowarzyszenia , która  deklaruje środki na rzecz Stowarzyszenia, względnie udzieli pomocy materialnej   w innej formie.

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym.

2.   Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach

organizowanych przez  Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani  biernego prawa wyborczego.

 

§ 14

Członek wspierający ma prawo :

1.    Brać udział w Walnym  Zebraniu Członków (Delegatów) z głosem doradczym.

2.    Uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy  jego   dotyczące.

3.    Do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów.

4.    Zwracania się z wnioskami i postulatami  dotyczącymi  działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający ma obowiązek:

1.   Dbać o dobre imię i działać w interesie Stowarzyszenia.

2.   Uiszczać składkę członkowską w  zadeklarowanej  przez siebie wysokości.

3.   Aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.

4.   Wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia.

§ 16

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

§ 17

1. Członkiem  honorowym może być osoba fizyczna  szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia

„Nasze Jakubowo”  i miasta.

2. Członkowie honorowi korzystają z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym oraz mają       przywilej uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i we wszystkich organach Stowarzyszenia z  głosem doradczym.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 18

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w skutek:

a)       skreślenia z listy członków z powodu nie uiszczenia składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu z ostrzeżeniem na piśmie wystosowanym przez Zarząd Stowarzyszenia,

b)       rezygnacji z członkostwa,

c)       śmierci.

2. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:

a)       wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

3.  Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie tej godności uchwałą

Walnego Zebrania  Członków (Delegatów), podjętą większością ¾ oddanych głosów.

 

                                                                                    ROZDZIAŁ IV

                                                                          Organy Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów).
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 21

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie zapadają zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie – przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania , w drugim terminie – bez względu na  liczbę obecnych uprawnionych. Głosowanie może być tajne, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/3 obecnych.
 2. W przypadku jednakowej liczby głosów „za” i „przeciw” o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje przewodniczący zebrania.
 3. W sprawach personalnych odbywają się wyłącznie głosowania tajne.
 4. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1 § 21 przewodniczący lub pełniąca jego funkcję osoba zarządza głosowanie w II terminie jednak nie wcześniej niż 20 minut od głosowania w I terminie.
 5. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzenie dokooptowanych do władz osób powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków (Delegatów).

                                                                                    Walne Zebranie

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania  Członków (Delegatów) powinien być podany do wiadomości uczestników co najmniej na 14 dni przed dniem zebrania.
 3. Dla sprawnego przebiegu obrad Walne Zebranie wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz uchwala regulamin obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) na wniosek: 4/5 swego składu, Komisji Rewizyjnej albo pisemne żądanie 1/3 członków w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.
 5. Rezygnacja lub wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia Prezesa Stowarzyszenia wymusza zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania  Członków (Delegatów) w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tego faktu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób Walne Zebranie  Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem  Delegatów wybieranych według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Delegaci wybierani są na cztery lata. Liczbę osób, na które przypada 1 delegat ustala uchwałą Zarząd  Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania  Członków (Delegatów) należy:

 1. Uchwalenie Statutu  Stowarzyszenia oraz dokonywanie jego zmian stosownie do przepisów § 33.
 2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór bezpośredni Prezesa Stowarzyszenia oraz  Wiceprezesa Stowarzyszenia.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania  Członków (Delegatów).
 5. Wytyczenie kierunków i uchwalenie ramowych programów działalności Stowarzyszenia oraz budżetu.
 6. Rozpatrywanie i przyjmowanie  sprawozdań  z działalności  Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji  Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Nadawanie godności członka honorowego.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 1.  Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania  Członków (Delegatów).
 1. Podejmowanie uchwał o odznace stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji.
 3. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia

                                                                                Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

1.   Zarząd Stowarzyszenia  składa się z 5 członków:  Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 1  członka.

2.   Prezes powołuje sekretarza i skarbnika.

3.   Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.   W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji  wygasają:

 1. z dniem odwołania ze składu Zarządu
 2. lub z upływem 30 dni od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie minie termin o którym mowa w § 20 niniejszego statutu.

5.  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                                          § 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania  Członków (Delegatów).
 3. Opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków.
 4. Gospodarowanie  funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania  Członków (Delegatów).
 8. Wystąpienie do Walnego Zebrania  Członków (Delegatów) z wnioskami o pozbawienie członkostwa honorowego.
 9. Określanie zasad wyłaniania delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
 10. Opracowywanie wzorcowych regulaminów działania  Stowarzyszenia.

§ 27

1.   Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na  kwartał.

2.   Posiedzenia zwołuje Prezes, podając porządek posiedzenia.

3.   Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.

                                                                              Komisja Rewizyjna

§ 28

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Komisja Rewizyjna Wybiera spośród siebie

przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2.   W przypadku zdekompletowania składu osobowego Komisji Rewizyjnej członkowie uzupełniają skład  spośród członków  Stowarzyszenia  i na najbliższym Walnym Zebraniu Członków (Delegatów)       przedstawiają nowy skład do  zatwierdzenia.

3.   W przypadku złożenia przez członka Komisji rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji  wygasają:

 1. z dniem odwołania ze składu Komisji
 2. lub z upływem 30 dni od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji nie zostanie odwołany ze składu Komisji lub nie minie termin o którym mowa w § 20 niniejszego statutu.

4.  Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia. Członkowie

      Komisji Rewizyjnej:

1.  nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we   wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

      2.   nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

       3.  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez  Prezesa GUS za rok poprzedni.

                                                                           

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całości gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 3. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów)
 4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w przypadku nieuzasadnionego nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od upływu statutowego terminu zwołania przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ V

 

Jednostki terenowe, Sekcje i Koła

 § 30

 1. Stowarzyszenie może powoływać  jednostki organizacyjne takie jak koła oraz sekcje związane konkretną tematyką realizowaną w ramach działalności Stowarzyszenia.
 2. Organem uprawnionym do powoływania jest Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Wspomniane w punkcie 1 jednostki działają na podstawie regulaminów wzorcowych opracowanych przez Zarząd.
 4. Członkowie tych jednostek mogą dokonywać zmian w regulaminach, jednak zmiany te muszę być zatwierdzone przez Sekretarza Zarządu co do zgodności regulaminu ze Statutem.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31

1.   Majątek  Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Dotacji i subwencji w tym również z funduszy Unii Europejskiej.
 3. Zbiórek, darowizn, zapisów itp.
 4. Wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Z innych źródeł.

2.   Zabrania się:

       1.   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,  członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz  pracownicy   organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

      2.    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3.   wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu  statutowego,

4.   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej  organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po  cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 32

Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

§ 33

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków (Delegatów) może nastąpić większością 2/3 głosów przy co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

Wszystkie środki pozostające z likwidacji Stowarzyszenia mogą być przekazane wyłącznie organizacji zajmującej się działalnością charytatywną.

Zmiany:

Uchwała nr  3 /2016  Walnego Zebrania Członków z dnia 06.04.2016r

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>