Sprawa tirów na Al. Wojska Polskiego

Aby uzyskać od naszych władz potwierdzenia na wielokrotnie składane obietnice, że Aleja Wojska Polskiego nie będzie drogą tranzytową, w dniu 28 listopada 2012r. wystąpiłam na Sesji Rady Miasta.

W wystąpieniu prosiłam,  cytat:” Chcemy jasnego rozwiania naszego strachu i pisemnej deklaracji władz w terminie do dwóch tygodni od dziś, w celu rozkolportowania jej między mieszkańcami”. Termin mija 12 grudnia 2012r.

Poniżej treść wystąpienia :

Olsztyn, dnia 28.11.2012r.

                                                          Pan

                                                         Jan Tandyrak

                                                        Przewodniczący

                                                  Rady Miasta Olsztyna

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, zaproszeni goście.

Jestem tutaj w imieniu mieszkańców Alei Wojska Polskiego, którzy już od roku 2008 boją się, że będą mieli tiry pod oknami. Zbliża się koniec 2012 roku i mieszkańcy dalej nie wiedzą na czym stoją. Sytuacja niepewności i strachu trwa już 4 lata!!!

   Z uwagi na wielokrotnie składane obietnice oczekujemy dotrzymania tych obietnic oraz  jasnego i ostatecznego potwierdzenia przez  władze  miasta, że Aleja Wojska Polskiego nie będzie drogą tranzytową dla ciężkich samochodów-tirów.

Uważamy, że nasze obawy są uzasadnione, ponieważ już od roku 2008 mieszkańcy Osiedla „Wojska Polskiego” wielokrotnie przedstawiali problemy dotyczące osiedla.

Po zebraniu mieszkańców, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2008r.przewodnicząca  Rady Osiedla „Wojska Polskiego” wystosowała do Pana Prezydenta pismo  z dnia 05 maja 2008r.  znak RO.0717-28/2008, w którym cytuję „ Mieszkańcy Osiedla Wojska Polskiego wnioskują o ograniczenie ruchu przejazdu TIR-samochodów ciężarowych ulicami  Aleja Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, Gietkowska, Artyleryjska. Mając na uwadze pobliskie szkoły tuż przy ulicy, szpitale, a także park i las miejski mieszkańcy zwracają uwagę na brak bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży ze szkół, a także , zagrożenie dla przyrody”- koniec cytatu.

W październiku 2008 r. 55 mieszkańców Alei Wojska Polskiego podpisało i wysłało do Ministerstwa Infrastruktury do Podsekretarza Stanu Pana Zbigniewa Rapciaka  pismo w sprawie protestu skierowanego przeciwko przebudowie Al. Wojska Polskiego na ulicę tranzytową (załącznik)

W dniu 28 października 2008r. na XXXIII Sesji Rady Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Tomasz Szczyglewski uspakajał mieszkańców  cytat :.. „Co do al. Wojska Polskiego, jestem przerażony Państwa reakcją, zupełnie nie uzasadnioną. Nikt nigdy nie powiedział, że al. Wojska Polskiego będzie drogą tranzytową dla tirów. Jest to poważne nieporozumienie”. Dalej wyjaśniał , że miasto zabiega o środki finansowe na przebudowę i dlatego w/w ulice trzeba zaliczyć do drogi krajowej i cytat: „To jest decyzja administracyjna, a nie kwestia ruchu ciężarowego”.

W dalszych latach przedstawiciele naszych władz także wielokrotnie  zapewniali mieszkańców, że  Aleją Wojska Polskiego nie pojadą TIR-y,  na przykład:

spotkanie władz z mieszkańcami w dniu 10 listopada 2011r. ( protokół w załączeniu),

  • moje spotkania (jako ówczesnej przewodniczącej RO „Wojska Polskiego”) w Ratuszu w :

dniu 11 lipca 2012r. z Panem Zbigniewem Gustkiem  Z-cą Dyrektora Miejskiego Zarządu  Dróg i Mostów

-  w dniu19 lipca 2012r.  z Panem Piotrem Grzymowiczem Prezydentem Miasta (obydwa  spotkania były nagrywane) oraz

  • odpowiedź Pana Prezydenta z dnia 31 lipca 2012r. na pismo z podpisami 801 mieszkańców (pisma w załączeniu).

Wyrażamy zdziwienie, że gmina Olsztyn pozyskała środki zewnętrzne spoza budżetu miasta  wcześniej na remont ulicy Limanowskiego będącej w ciągu drogi krajowej Nr51, apotem na budowę Nowej Artyleryjskiej i części Alei Wojska Polskiego też jako drogi krajowej Nr 51.

Wygląda na to ,że droga krajowa Nr 51 pojawia się tam, gdzie potrzebne są pieniądze na budowę lub remonty sieci dróg.

Sporządzona w 2009 r. „Mapa akustyczna dla Olsztyna” dostarczyła  informacji o naruszeniach dopuszczalnych  poziomów hałasu  komunikacyjnego w mieście; m.in. w rejonie Al. Wojska Polskiego  zmierzono hałas komunikacyjny rzędu 70 dB (A) („Mapa…” dostępna na stronie www.olsztyn.eu), co nawet wobec zmienionego w październiku br. zarządzenia ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nadal stanowi przekroczenie nowych dopuszczalnych norm.

Uważaliśmy, że powyższa sytuacja, tj. ponadnormatywnych  warunków akustycznych w tym rejonie znalazła odzwierciedlenie w przyjętym uchwałą RMO nr LXII/724/2010 w dniu 26 maja 2010 r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna – załącznik „Kierunki”, gdzie na stronie 128 w rozdziale dotyczącym zasad obsługi komunikacyjnej strefy Zatorze zapisano cytat  :

Powiązanie z układem podstawowym miasta gwarantowane poprzez:

*Utrzymanie kategorii drogi krajowej Nr 51 w ciągu ulic B. Limanowskiego, Alei Sybiraków i dalej Wojska Polskiego. Z chwilą realizacji OBWODNICY wyżej wymienione ulice zmienią kategorię na drogi gminne.”(Załącznik)

Mając na uwadze  powyższe zapisy Studium Uwarunkowań (zapewnie nikt z Radnych nie wczytywał się w w/w zapisy) niezrozumiałe  jest dla nas podjęcie przez Radę Miasta w dniu 27 kwietnia 2011 r. uchwały nr IX/112/2011 w sprawie wydania opinii na temat zaliczenia odcinka Al.W.Polskiego (od Sybiraków do ul Artyleryjskiej), ul.Artyleryjskiej, Schumana i odcinka ul. Warszawskiej do kategorii dróg krajowych na terenie Olsztyna (załącznik).

Oczywistym jest, że dzięki  pozytywnej opinii Rady Miasta minister wydał stosowne rozporządzenie z dnia 25 września 2012r, zgodnie z którym  od 1 stycznia 2013  al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej ) ….wchodzą w ciąg drogi krajowej nr 51 ( załącznik rozporządzenie).

Chcę podkreślić, że sprzeczne informacje na temat przeznaczenia Alei Wojska Polskiego podważają autorytet władz samorządowych. Składane przez władze obietnice, które w późniejszym czasie nie znajdują potwierdzenia, wyjątkowo skutecznie niszczą zaufanie obywateli.

Upewniają obywateli o całkowitym bezsensie uczestniczenia w życiu społecznym (mieszkańcy nie czują się poważnymi partnerami w rozmowach z przedstawicielami lokalnej władzy), bo w efekcie nic od nich nie zależy. A przecież samorząd ma zadanie pracować nad tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego?

Aby zakończyć czas niepewności, kłótni, niewiary w demokrację oraz niszczenie autorytetu gminy, zwracamy się z wnioskiem o rzetelne poinformowanie nas, mieszkańców, o sposobie dalszej przebudowy Al. Wojska Polskiego i  planowanej organizacji ruchu komunikacyjnego w tej części miasta, zapewniającej utrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska (hałas, zanieczyszczenie powietrza), uwzględniającej stan techniczny budynków mieszkaniowych, lokalizację szpitali (parkingi), szkół, zabytkowego Parku Jakubowo a także warunki funkcjonowania  lokalnych przedsiębiorców (dojazdy do ich obiektów).

Przypominam, że ostatnie pismo do prezydenta podpisało ponad 800 mieszkańców, w tym wielu zdeterminowanych do podjęcia akcji protestacyjnej w postaci blokowania ulicy. Czy taka rzesza obywateli nie zasługuje na szacunek?

Chcemy jasnego rozwiania naszego strachu i pisemnej deklaracji władz w terminie do dwóch tygodni od dziś, w celu rozkolportowania jej między mieszkańcami.

Nie rozumiemy, dlaczego słuszna decyzja o budowie nowej ulicy i remoncie innej, skutkuje zagrożeniem dla mieszkańców. Przecież wydatkowanie pieniędzy podatników – unijnych i polskich, nie może powodować w rezultacie udręki obywateli.

                                                Z wyrazami szacunku

                                               Zdzisława Łukaszewska

Załączniki do pobrania:

1. Pismo mieszkańców

2.  Protokół z zebrania 10.11.2011

3.  Pismo z dnia 25.06.2012r

4. Pismo z 31.07.2012r.

5.  Wyciąg ze studium uwarunkowań

6.  Uchwała RM z dnia 27.04.12r

7.  Rozporządzenie Ministra TBiGM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>